مقالات » مناظرات
: مناظرات علما
:
: عمومي

مناظره شیخ مفید با قاضی عبدالجبار (سنی) جانشینی بعد از پیامبر(ص) در عصر شیخ مفید‌(ره)، یکی از علمای بزرگ اهل تسنّن، در بغداد مجلس درسی داشت، و به نام «قاضی ...