مقالات » احمد الکاتب
: نقد احمد الکاتب 2
:
: عمومي

خلاصه شبه‌ها: 1. بزرگان شیعه، در اعتقاد به دوازده امام بر کتاب سلیم بن قیس اعتماد کرده‌اند. 2. کتاب سلیم را دو راوی ضعیف نقل کرده‌اند. 3. شیخ مفید کتاب سلیم را تضعیف ...