جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
پرسش و پاسخ » امامت
سوال كننده:
متن سؤال: آیا امامت از اصول دین است
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: چه می شدکه خدا برای زنان و مردان امام جداگانه می فرستاد
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: چرا امامان معصوم ما قطب عالم امکان هستند؟
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: مراد از قاعده ی لطف و امکان اشرف چیست و این قواعد چه ارتباطی با مسئله ی امامت دارد؟
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: دلائل عقلی بر ضرورت وجود امام معصوم علیه السلام را بیان کنید.
نمايش جواب